Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanΠολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων

Αρθρα
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
26-01-2005 12:17:59

3. Οι οικοδομήσιμοι χώροι, σύμφωνα με το σχέδιο ρυμοτομίας, της έκτασης της προηγούμενης παραγράφου διαιρούνται σε οικόπεδα τα οποία παραχωρούνται στους παλαιούς ιδιοκτήτες της έκτασης αυτής. Στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα που έχουν περιληφθεί στην έκταση της κτηματικής ομάδας έχουν συνολική επιφάνεια μικρότερη των πενήντα (50) τ.μ., επιτρέπεται να μην παραχωρείται νέο οικόπεδο, αλλά να καταβάλλεται σ� αυτούς η νόμιμη αποζημίωση για την απαλλοτρίωση αυτή των ακινήτων τους. Επίσης επιτρέπεται, αντί για την αποζημίωση αυτή, να παραχωρούνται στους παραπάνω ιδιοκτήτες οικόπεδα κατά συνιδιοκτησία εξ αδιαιρέτου με άλλους ιδιοκτήτες ομοίων ακινήτων.

Κατά την παραπάνω διαίρεση σε οικόπεδα και εφόσον τούτο ενδείκνυται από τεχνικούς λόγους ή από την όλη οικονομία της εφαρμογής του σχεδίου ρυμοτομίας, επιτρέπεται να διαμορφώνονται και οικόπεδα που έχουν εμβαδόν ή και πρόσωπο ή και βάθος μικρότερα των τυχόν ελαχίστων ορίων εμβαδού και διαστάσεων οικοπέδων, καθώς και οικόπεδα, που βρίσκονται στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων και επικοινωνούν με τους κοινόχρηστους χώρους του σχεδίου με ιδιωτικές διόδους. Όλα τα παραπάνω οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα.

Κοινόχρηστοι χώροι που καταργούνται με το σχέδιο ρυμοτομίας, σε όσο μέρος αυτοί εμπίπτουν σε οικοδομήσιμους χώρους, δεν διατίθενται για δημιουργία οικοπέδων του Δημοσίου ή του δήμου, αλλά για δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων του σχεδίου ρυμοτομίας.

Ο τρόπος της παραχώρησης (η οποία μπορεί να εκτελείται απ� ευθείας με συσχέτιση των παλαιών και των νέων ιδιοκτησιών ή με κλήρωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) ρυθμίζεται σε κάθε περίπτωση με απόφαση του οικείου νομάρχη.

4. Για τη διαίρεση και παραχώρηση των παραπάνω οικοπέδων συντάσσεται πράξη αναδασμού που αποτελείται από διάγραμμα με τυχόν απαιτούμενο υπόμνημα, στην οποία εμφαίνονται τα οικόπεδα που παραχωρούνται και σε περίπτωση απ� ευθείας παραχώρησης εκείνους στους οποίους γίνεται η παραχώρηση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση της πράξης αυτής και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις κατ� αυτής ή σχετικές παρατηρήσεις. Επί της πράξης, των ενστάσεων και των παρατηρήσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα ο οικείος νομάρχης κυρώνοντας ή ακυρώνοντας ή τροποποιώντας την πράξη εν όλω ή εν μέρει με την απόφαση του, χωρίς να απαιτείται, σε περίπτωση τροποποίησης, νέα πρόσκληση για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Η απόφαση αυτή είναι οριστική και αμετάκλητη.

Εκείνοι στους οποίους γίνεται η διανομή των οικοπέδων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παραχωρούμενα οικόπεδα για ανέγερση οικοδομής, από την έκδοση της απόφασης του νομάρχη, ακόμη και πριν από την μεταγραφή των τίτλων, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού.

5. Κάθε ιδιοκτήτης των ακινήτων που περιλήφθηκαν στην έκταση της κτηματικής ομάδας, στον οποίο παραχωρείται οικόπεδο, βαρύνεται με την καταβολή αποζημίωσης για δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων που προβλέπονται από το σχέδιο ρυμοτομίας, ίσης προς ποσοστό επί της όλης αξίας των ακινήτων του στην κτηματική ομάδα. Το ποσοστό αυτό είναι το πηλίκο της διαφοράς, μεταξύ του συνολικού αθροίσματος των επιφανειών όλων των ιδιόκτητων ακινήτων της κτηματικής ομάδας και του συνολικού αθροίσματος των επιφανειών όλων των οικοδομήσιμων χώρων του σχεδίου ρυμοτομίας μέσα στην κτηματική ομάδα, δια του ανωτέρω συνολικού αθροίσματος των επιφανειών των ιδιόκτητων ακινήτων.

Η υποχρέωση αυτή αφαιρείται από την αξία των παλαιών ακινήτων του ιδιοκτήτη, που καθορίζεται και πιστώνεται σ� αυτόν κατά τις επόμενες παραγράφους 6 και 7. Δεν υπόκεινται στην υποχρέωση αυτή ιδιοκτήτες στους οποίους δεν παραχωρούνται οικόπεδα στην περιοχή της κτηματικής ομάδας.


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website