Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2014 ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων 2014 περιλαμβάνει 20 συντελεστές φορολόγησης (από 33 που αρχικά είχαν ανακοινωθεί) για τα αστικά ακίνητα και 10 για τα αγροτεμάχια.

Θα ξεκινά από 2,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα με τιμή ζώνης έως 500 ευρώ το τ.μ. και φθάνει τα 14 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα με τιμή ζώνης άνω των 5.000 ευρώ το τ.μ.

Μειωμένη επιβάρυνση αναμένεται για τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν μόνο κατοικίες μικρής και μεσαίας αντικειμενικής αξίας δεδομένου ότι θα καταβάλουν το 2014 στην εφορία μικρότερο φόρο σε σχέση με το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς.

Σύμφωνα με την Καθημερινή για τον προσδιορισμό του φόρου ακινήτων έχει προστεθεί εκτός από την τιμή ζώνης και του συντελεστή παλαιότητας και συντελεστής ορόφου, ενώ θεσπίζονται και συντελεστές απομείωσης καθώς και βοηθητικών χώρων. Το μέγεθος της επιφάνειας μπορεί να απομειωθεί (με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές) εφόσον πρόκειται για κτίσματα ειδικών χρήσεων.

Συντελεστές ορόφου:

- Υπόγειο, συντελεστής 0,98

- Ισόγειο και 1ος, συντελεστής 1,00

- 2ος και 3ος, συντελεστής 1,02

- 4ος και 5ος, συντελεστής 1,04

- 6ος και άνω, συντελεστής 1,06

Σε περίπτωση που το ακίνητο καταλαμβάνει περισσότερους από έναν όροφο, ως συντελεστής ορόφου λογίζεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου. Για τις μονοκατοικίες ο συντελεστής ορόφου ανέρχεται στο 1,02 και για τους βοηθητικούς χώρους σε 0,1.

Για τα ημιτελή κτίσματα εφαρμόζεται συντελεστής ημιτελών κτισμάτων ίσος με 0,5, για περίοδο μέχρι πέντε έτη από την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Ως ημιτελές νοείται το κτίσμα προ του σταδίου των επιχρισμάτων, όπως βεβαιώνεται από αρμόδιο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα.

Σχετικά με τα εκτός σχεδίου ακίνητα (αγροτεμάχια) όσοι ιδιοκτήτες έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχιο καθώς και κατοικία θα πληρώσουν υψηλότερους φόρους, συγκριτικά με το υφιστάμενο καθεστώς και αυτό διότι μέχρι σήμερα τα αγροτεμάχια εξαιρούνταν (και από το Ε.Ε.Τ.Α και από τον Φ.Α.Π), ενώ τα οικόπεδα (εντός σχεδίου ή οικισμού) εξαιρούνταν από το ειδικό τέλος ακινήτων, αλλά περιλαμβάνονταν στο Φ.Α.Π (ατομική περιουσία 200000 Ευρώ).

Σύμφωνα με το Εθνος για τα αγροτεμάχια, ο φόρος θα κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 10 ευρώ ανά στρέμμα. Για τις καλλιεργούμενες αγροτικές εκτάσεις, ο φόρος θα κυμαίνεται στα 4-6 ευρώ (θα είναι χαμηλότερος για τους κατ' επάγγελμα αγρότες), ενώ στα παραθαλάσσια "φιλέτα" θα φτάνει και τα 40 ευρώ ανά στρέμμα.

Ο φόρος ακινήτων για τα αγροτεμάχια προσδιορίζεται από 10 συντελεστές. Ενδεικτικά:

-την περιοχή που βρίσκεται (με βάση την ελάχιστη βασική αξία του δημοτικού διαμερίσματος, ευρώ ανά τ.μ.),,

-την απόσταση από τη θάλασσα,

-την πρόσοψη σε αγροτική, εθνική, επαρχιακή οδό,

-τη χρήση (βοσκότοπος, δασική έκταση κλπ),

-αν περιλαμβάνει κατοικία εντός της έκτασης (Συντελεστής Κατοικίας (Σ.Κ.) ίσος με 5 - ενσωμάτωση Ε.Ε.Τ.Α στον ενιαίο φόρο ακινήτων),

-Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 0,15 λεπτά (ή 0,0015 ευρώ) ανά τ.μ.,

-Συντελεστή Απομείωσης Επιφάνειας (ανάλογα με την επιφάνεια του αγροτεμαχίου)

Mιχάλης Σταθόπουλος, Ηλεκτρονικός Μηχανικός - ΜΒΑ