ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Στην επιστροφή των τιμών της Εφορίας στις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν προ κρίσης, δηλαδή το 2007, οδηγούν οι προτάσεις των ιδιωτών και ορκωτών εκτιμητών.

Στην επιστροφή των τιμών της Εφορίας στις αντικειμενικές

αξίες που ίσχυαν προ κρίσης, δηλαδή το 2007, και θεωρούνται

βάση των σημερινών εμπορικών αξιών οδηγούν οι προτάσεις

των ιδιωτών και ορκωτών εκτιμητών που έχει προσλάβει το

υπουργεία Οικονομικών εν όψει της μεγαλης αλλαγής του συ-

στήματος, το οποία σύμφωνα με τις εντολές των θεσμών θα

πρέπει να προσαρμοστεί στις συνθήκες της αγοράς. Σύμφωνα

με το «Βήμα» τότε οι αντικειμενικές υπολείπονταν των εμπορι-

κών αξιών περίπου 40%.Οι προτάσεις τους οδηγούν σε μεγάλες

αυξήσεις από 15% ως και 40% στις λεγάμενες φθηνές περιοχές

(όπως το Περιστέρι), σε μικρότερες αυξήσεις 5%-15% στις

μεσαίες (όπως το Γαλάτσι και η Καλλιθέα) και σε μειώσεις στες

ακριβές περιοχές (όπως το Ψυχικό και τα βόρεια προάστια). Οι

περίπου 250 ανεξάρτητοι εκτιμητές έχουν υποχρέωση να πα-

ραδώσουν ηλεκτρονικά ως τις 15 Μαρτίου τις προτάσεις τους

για τις νέες τιμές. Οι περίπου 250 ανεξάρτητοι εκτιμητές έχουν

υποχρέωση να παραδώσουν ηλεκτρονικά ως τις 15 Μαρτίου

τις προτάσεις τους για τις νέες τιμές.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος», σημει-

ώνεται στο δημοσίευμα στο υπουργεία Οικονομικών φθάνουν

προτάσεις εκτιμητών οι οποίες ουσιαστικά «επαναφέρουν» τις

τιμές ζώνης στα επίπεδα του 2007, όταν είχε γίνει η τελευταία

σαρωτική αναμόρφωση των αντικειμενικών αξιών προτού έλ-

θουν η κρίση και τα μνημόνια. Και τότε, όπως λένε αρμοδίως,

οι αντικειμενικές αξίες υπολείπονταν περίπου 40% της αγοράς.

Σήμερα όμως οι τότε υποτιμημένες τιμές σε σύγκριση με αυτές

της αγοράς βρίσκονται πολύ κοντά στις πραγματικές. Ετσι η γε-

νικότερη τάση των προτάσεων των εκτιμητών κινείται σε τρία

διαφορετικά επίπεδα.

Σχεδόν για όλες τις λεγάμενες φθηνές περιοχές προτείνουν

αυξήσεις από 15% ως 40% με το σκεπτικό ότι οι χαμηλές τιμές

ζώνης υπολείπονται όχι μόνο αυτών της αγοράς αλλά ακόμα

και του κατασκευαστικού κόστους. Για παράδειγμα, υπάρχουν

περιοχές όπου η χαμηλότερη τιμή ζώνης ανέρχεται σε 750

ευρώ, όταν το κατασκευαστικό κόστος είναι τουλάχιστον 800

ευρώ. Σε αυτή την τιμή αν προστεθούν το κόστος απόκτησης

του οικοπέδου και το λελογισμένο κέρδος του κατασκευαστή

τότε η ελάχιστη τιμή της αγοράς δεν μπορεί να είναι κάτω από

1.000-1.100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στις μεσαίες περιοχές τα πράγματα είναι σαφώς πιο συγκρατη-

μένα, με τις μεταβολές να είναι είτε προς τα πάνω είτε προς τα

κάτω, στα επίπεδα του συν-πλην 5%-10%.

Αντίθετα, στις ακριβές περιοχές ζώνες, εκεί που οι τιμές της

Εφορίας διαμορφώνονται σήμερα σε πάνω από 2.000 ευρώ

ανά τετραγωνικό μέτρο, οι εισηγήσεις των εκτιμητών είναι να

μειωθούν σε ποσοστό 10%-15%.

Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν αρμοδίως από

το υπουργεία Οικονομικών, οι προτάσεις των εκτιμητών αποτε-

λούν εισηγήσεις και δεν δημιουργούν τετελεσμένα.

Στο ερώτημα του «Βήματος» τι σημαίνει αυτό στην πράξη, η

απάντηση έχει ενδιαφέρον και δείχνει σε μεγάλο βαθμό πού

θα κινηθεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών

στο θέμα της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών:

«Οι εισηγήσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών θα πέσουν μέσα

σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων και όπου υπάρχουν

μεγάλες αποκλίσεις, δηλαδή πάνω από 10%-15%, τότε θα

επιλαμβάνεται η δευτεροβάθμια επιτροπή που προβλέπεται

από τον νόμο και αποτελείται από έναν πάρεδρο του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους, τη διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

της Γενικής Διεύθυνσης Περιουσίας του υπουργείου Οικονομι-

κών και τη διευθύντρια Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και

Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η επιτροπή αυτή θα αξιολογεί και θα συγκρίνει τα στοιχεία των

ανεξάρτητων εκτιμητών με αυτά που έχει ήδη στη διάθεσή του

το υπουργείο Οικονομικών από διάφορες βάσεις δεδομένων,

όπως είναι για παράδειγμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος

και του Μητρώου Μεταβίβασης Ακινήτων, και θα καταλήγουν

στην τελική πρόταση, η οποία θα είναι και αυτή που τελικά θα

ισχύσει».

Είναι προφανές, σύμφωνα με τον αρμόδιο παράγοντα του

υπουργείου Οικονομικών, ότι η διαδικασία της εξίσωσης των

αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με αυτές της αγοράς δεν θα

γίνει μια κι έξω αλλά θα κρατήσει δύο ή και περισσότερα χρόνια.

Σε αυτή τη φάση όμως, λόγω και μνημονιακής υποχρέωσης,

θα προχωρήσουν σε μια πρώτη προσέγγιση των τιμών με τις

πραγματικές.

Το πολιτικό κόστος

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εκλογές μπορεί και να μην

είναι τόσο μακριά και καμία κυβέρνηση δεν θα ήθελε να πάει με

τα ακίνητα των πολιτών «λαβωμένα» από μεγάλες αυξήσεις

τιμών, γιατί το πολιτικό κόστος θα είναι μεγάλο.

Ας δούμε όμως στην πράξη τι πρόκειται να συμβεί στις αντικει-

μενικές αξίες των ακίνητων αν γίνουν δεκτές οι προτάσεις των

εκτιμητών χωρίς να υπάρξει κάποια παρέμβαση από τη δευτε-

ροβάθμια επιτροπή.

Για παράδειγμα, στο Περιστέρι, σε έναν από τους μεγαλύτερους

δήμους της Ελλάδας, οι τιμές της Εφορίας, όπως είχαν διαμορ-

φωθεί τον Ιανουάριο του 2016 (τελευταία φορά που άλλαξαν

οι αντικειμενικές αξίες), ανέρχονται από 750 ευρώ ως 1.100

ευρώ. Στη συγκεκριμένη περιοχή η κατώτερη τιμή ζώνης μπο-

ρεί να φθάσει και τα 1.050 ευρώ, δηλαδή κοντά στην τιμή που

διαμορφώνεται σήμερα η τιμή στην Α’ ζώνη. Τι σημαίνει αυτό

στην πράξη; Αύξηση των αντικειμενικών αξιών κατά 40%. Από

το υπουργείο Οικονομικών αφήνουν να διαρρεύσει ότι τέτοιες

προτάσεις, όσο και αν είναι κοντά στις πραγματικές τιμές, δεν

πρόκειται να τις κάνουν δεκτές και η αρμόδια δευτεροβάθμια

επιτροπή θα τις προσγειώσει σε χαμηλότερα επίπεδα.

Όπως αποκάλυψε πρόσφατα «Το Βήμα της Κυριακής», στο

υπουργείο Οικονομικών θα είναι ικανοποιημένοι αν οι χαμηλό-

τερες τιμές ζώνης ξεκινούν από τα επίπεδα των 800 - 850 ευρώ

και όχι από τα 1.000 ευρώ και άνω που φαίνεται να είναι η πλει-

ονότητα των εισηγήσεων των ανεξάρτητων εκτιμητών.

Η σκέψη για κατώτατες τιμές ζώνης της τάξεως των 800-850

ευρώ θα φέρει μεγάλες αυξήσεις σε περιοχές όπου οι τιμές ζώ-

νης είναι σήμερα στα επίπεδα των 600-650 ευρώ 850 ευρώ θα

φέρει μεγάλες αυξήσεις σε περιοχές όπου οι τιμές ζώνης είναι

σήμερα στα επίπεδα των 600-650 ευρώ.

Παραδείγματα Σε περιοχές που θεωρούνται μεσαίες, όπως είναι

η Ηλιούπολη για παράδειγμα, όπου η κατώτατη τιμή ζώνης

είναι 1.200 ευρώ και η ανώτατη 1.550 ευρώ ανά τετραγωνικό

μέτρο, παρατηρείται σταθεροποίηση τιμών και οι μεταβολές θα

είναι της τάξεως του συν-πλην 5%-10%.

Τι γίνεται όμως σε περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλες διακυμάν-

σεις στις τιμές ζώνης εντός του ίδιου του δήμου, όπως για παρά-

δειγμα στη Νέα Σμύρνη; Εκεί αναμένεται να υπάρξουν αυξήσεις

στις ζώνες με χαμηλές τιμές ως και 15%, μικρές αλλαγές στις

μεσαίες και μείωση στις ακριβές 15%-20%.

Μείωση ως και 15% αναμένεται να έχουν οι τιμές της Εφορίας

στους λεγάμενους «ακριβούς» δήμους της χώρας, όπως είναι η

Φιλοθέη-Ψυχικό, η Κηφισιά και περιοχές των νότιων προαστί-

ων που βρέχονται από θάλασσα.

Αυτό που επισημαίνουν αρμοδίως είναι ότι σε περιοχές που δι-

αθέτουν μετρά και έργα υποδομής οι τιμές ζώνης θα έχουν ση-

μαντικές αλλαγές προς πάνω, ενώ σε περιοχές που τα τελευταία

χρόνια έχουν υποβαθμιστεί σημαντικά θα είναι ανάλογη και η

μείωση των αντικειμενικών αξιών.

Με τις νέες αντικειμενικές αξίες όπως αυτές θα διαμορφωθούν

το επόμενο διάστημα θα γίνει ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ του

2018. Ωστόσο για να γίνει αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε οι

πίνακες με τις νέες τιμές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα

Απριλίου προκειμένου στη συνέχεια να γίνουν οι αντίστοιχες

προβολές ώστε να υπάρξουν τροποποιήσεις στους συντελεστές

ΕΝΦΙΑ. Αυτό γιατί πρέπει να επιτευχθεί και εφέτος ο στόχος των

εσόδων, δηλαδή βεβαίωση περίπου 3,3 δισ. ευρώ και είσπραξη

2,65 δισ. ευρώ.