Μείον 20% στα ενοίκια που πληρώνει το Δημόσιο.

Νέες οδηγίες για τη μείωση των μισθωμάτων που καταβάλλει το Δημόσιο.

Σε εγκύκλιο του υπουργείου αναφέρεται πως από τη δημοσίευση του Ν. 4002/2011, ήτοι τις 22 Αυγούστου 2011 έως και την 30η Ιουνίου 2013 το μίσθωμα που θα καταβάλλουν οι στεγαζόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου, θα παραμείνει σταθερό και ίσο με το μίσθωμα της χρήσης Ιουλίου 2010, μειωμένο κατά 20%.

Μάλιστα, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2010 έως και την 21 Αυγούστου 2011, καταργείται τυχόν αναπροσαρμογή των μισθωμάτων πέραν του μισθώματος της χρήσης Ιουλίου 2010 και οι στεγαζόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να υπολογίσουν το ποσόν που κατεβλήθη ως αναπροσαρμογή κατά την εν λόγω περίοδο και να το συμψηφίσουν με οφειλόμενα μισθώματα.

Η εν λόγω μείωση του ενοικίου δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μισθώσεων για τις οποίες οι εκμισθωτές έχουν συνάψει συναινετικά τροποποιητική σύμβαση μισθώσεως με το Ελληνικό Δημόσιο και έχει ήδη επιτευχθεί η μείωση του ενοικίου κατά τουλάχιστον 20% χωρίς αναπροσαρμογή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

Τέλος, ο Ν. 4002/2011 δίνει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να προβαίνει σε αζήμια λύση μισθώσεων ακινήτων, στις περιπτώσεις που δημόσιες υπηρεσίες δύνανται να στεγαστούν σε άλλο κατάλληλο ακίνητο του οποίου το μίσθωμα θα είναι τουλάχιστον 50% μικρότερο από το συνολικό μίσθωμα που καταβαλλόταν για τις υπηρεσίες αυτές προ της συστεγάσεώς τους.