ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Τι είναι ο νέος θεσμός. Ακολουθεί αναλυτική εγκύκλιος της ΠΟΜΙΔΑ. Καλούνται τα μέλη μας να στελεχώσουν τις επιτροπές. Οι ενδιαφερόμενοι από τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο της ΕΝΙΔΑΝΗ ΤΗΛ.2810-288-443

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 17.7.2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ προς τα σωματεία μέλη της ΠΟΜΙΔΑ σε όλη τη χώρα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για ορισμό εκπροσώπων των ιδιοκτητών ακινήτων στις κατά τόπους περιφερειακές «Επιτροπές Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων».

Αγαπητοί φίλοι

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με το προηγούμενο τεύχος του περιοδικού μας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ», κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με το οποίο στην έδρα κάθε μιας από τις σημερινές 72 περιφερειακές ενότητες (πρώην νομούς) της χώρας, συστήνεται Τριμελής εξωδικαστική Επιτροπή επίλυσης διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος των εμπορικών μισθώσεων. Η Επιτροπή (μία, ή και περισσότερες στις μεγάλες ενότητες, ανάλογα με τις ανάγκες), θα εδρεύει και θα λειτουργεί στην έδρα κάθε ενότητας και θα αποτελείται από έναν Πάρεδρο ή Δικαστικό Αντιπρόσωπο, ως πρόεδρο, έναν κοινό εκπρόσωπο των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων και τον αναπληρωτή του, που θα ορίζεται με κλήρωση από τυχόν περισσότερα υποδεικνυόμενα πρόσωπα τους φορείς κάθε αντιπεριφέρειας και έναν εκπρόσωπο των ιδιοκτητών ακινήτων που θα ορίζεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησής της από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη. Αν δεν υποδείξουμε εντός 15 ημερών τον εκπρόσωπό μας, τότε θα οριστεί από τον Περιφερειάρχη ένας εκμισθωτής ακινήτων ως εκπρόσωπος της πλευράς των ιδιοκτητών στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα έχει διετή θητεία, με δυνατότητα παράτασής της για ένα ακόμη έτος.

Η Επιτροπή Διακανονισμού είναι αρμόδια για την εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος στις εμπορικές μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται μέσα στα όρια της οικείας περιφερειακής ενότητας. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της κατόπιν ενυπόγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστον των εμπλεκομένων μερών. Προϋπόθεση για το παραδεκτό της αναφοράς είναι να έχει παρέλθει έτος από την έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή ή δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος ή από προηγούμενη αναφορά του ιδίου μέρους για την αυτή μίσθωση. Η υποβολή της αναφοράς δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες για την άσκηση ενδίκου βοηθήματος.

Η Επιτροπή εξετάζει αντικειμενικά και αμερόληπτα τις υποθέσεις που άγονται ενώπιόν της με βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, κατά τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράζουν εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις τους και να ενημερώνονται για τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα που προσκομίζει το άλλο μέρος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρίστανται στην Επιτροπή μετά ή διά δικηγόρου.

Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός ως προς την αναπροσαρμογή του μισθώματος συντάσσεται Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και τα εμπλεκόμενα μέρη ή τους νομίμους εκπροσώπους τους ή τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, επέχει θέση δικαστικού συμβιβασμού και αποτελεί τίτλο εκτελεστό.

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, τότε η Επιτροπή εκδίδει Πόρισμα, αντίγραφο του οποίου λαμβάνουν τα μέρη, που εκφράζει την εκτίμησή της επί της υποθέσεως, καθώς και τη γνώμη της τυχόν μειοψηφίας. Το Πόρισμα λαμβάνεται υπόψη από τα Δικαστήρια και εκτιμάται ελεύθερα.

Συμβιβασμός επί του μισθώματος που επιτυγχάνεται από τα μέρη χωρίς να έχει υποβληθεί στην Επιτροπή σχετική αναφορά ή πριν από την ακρόαση μπορεί να επικυρώνεται από αυτή με την υποβολή υπογεγραμμένου από τα μέρη Πρακτικού. Το επικυρωμένο από την Επιτροπή Πρακτικό επέχει θέση δικαστικού συμβιβασμού και αποτελεί τίτλο εκτελεστό.

Η έναρξη της διαδικασίας για επίτευξη συμβιβασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 5.

Αν εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακανονισμού, δεν έχει επιτευχθεί συμβιβασμός η Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει Πόρισμα σύμφωνα με την παράγρ.7.

Στη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπάγονται και μισθώσεις των π.δ 715/79 (Α΄ 212) και π.δ 19/19.11.1932 (Α΄409), δηλαδή μισθώσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Εθνικών Κληροδοτημάτων. Η επίτευξη συμβιβασμού και η εφαρμογή του Πρακτικού Συμβιβασμού από τον εκμισθωτή ή μισθωτή που υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις δεν απαιτεί έγκριση από άλλη Αρχή ή φορέα.

Αγαπητοί φίλοι

Αμέσως μετά την εντός των επομένων εβδομάδων ψήφιση του νόμου, η ΠΟΜΙΔΑ θα κληθεί από τους κατά τόπους αντιπεριφερειάρχες να γνωστοποιήσει τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Γι΄αυτό καλούμε όλα τα σωματεία μας να μας γνωστοποιήσουν άμεσα τα ονόματα και λοιπά στοιχεία των δύο προσώπων που θα μας εκπροσωπήσουν στις επιτροπές των περιφερειών τους. Στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις πόλεις όπου εδρεύουν Περιφέρειες και πιθανολογείται ότι θα συστηθούν περισσότερες επιτροπές, θα χρειαστεί να μας υποδειχθούν κατά σειρά περισσότερα ζεύγη ονομάτων.

Τα υποδεικνυόμενα πρόσωπα θα πρέπει τυπικά να είναι ενεργά μέλη των σωματείων μας, εκμισθωτές ακινήτων, και ουσιαστικά να έχουν τις γνώσεις και την κατάρτιση να υπερασπιστούν τις απόψεις των ιδιοκτητών ακινήτων, και να διατυπώνουν συνοπτικά την μειοψηφούσα γνώμη τους στα Πορίσματα των επιτροπών, πράγμα που θα βοηθά σημαντικά τους ιδιοκτήτες σε τυχόν περαιτέρω δικαστική κρίση του θέματος.

Οι Επιτροπές υπολογίζεται ότι θα δραστηριοποιηθούν περί τις αρχές του φθινοπώρου. Γι αυτό Σας καλούμε να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως το συντομότερο δυνατόν τα προτεινόμενα από εσάς πρόσωπα, ώστε να μην βρεθούμε προ ασφυκτικών προθεσμιών, και αναγκαστούμε να ορίσουμε εμείς, ή οι αντιπεριφερειάρχες, τους εκπροσώπους μας στις Επιτροπές. Επίσης, για τις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειάς σας, όπου γνωρίζετε ότι η ΠΟΜΙΔΑ δεν διαθέτει σωματεία – μέλη της, σας καλούμε να μας υποδείξετε γνωστά σας πρόσωπα που κατοικούν σ΄αυτές, ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία θα ήταν κατάλληλα να μας εκπροσωπήσουν, προκειμένου με την ευκαιρία αυτή, να δημιουργηθούν και εκεί σωματεία ιδιοκτητών.

Αγαπητοί φίλοι

Οι περιστάσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολες για όλους μας, και ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που καλούνται όχι μόνον να πληρώσουν φόρους πολύ πέραν από τις δυνάμεις τους, αλλά ταυτόχρονα να μειώσουν δραστικά τα μισθώματα των ακινήτων τους. Παρόμοιες διαιτητικές επιτροπές λειτουργούν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Για την ΠΟΜΙΔΑ η πρόκληση είναι τεράστια, όχι μόνον να αποδείξει ότι έχει τη δύναμη να στελεχώσει όλες αυτές τις επιτροπές, αλλά και να διαδραματίσει ουσιαστικά τον ιστορικό ρόλο της ως υπερασπιστή του σημαντικότερου περιουσιακού στοιχείου του ελληνικού λαού, της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του.

Για το λόγο αυτό ζητούμε τη βοήθεια και τη συμπαράσταση όλων σας, στο δύσκολο έργο μας.

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματεύς

Στράτος Ι. Παραδιάς Αιμιλία Δ. Βαδόκα